Frankreich

Kenny Curly
Trigga
Soumeya
Jey Lowcy
Sorah
Lady Lova
Awa Imani
Lyna Mahyem
Lyna Mahyem
Mosty